I

2021

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

Podsumowanie I i rozpoczęcie II Półrocza w przedszkolu

Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w okresie pandemii COVID-19, sprawy pracownicze, rekrutacja do przedszkoli

11 zestawów | 106 dokumenty

JUŻ GOTOWY!

 • Sprawozdania, wyniki, wnioski i podsumowania nadzoru pedagogicznego w I półroczu 2020/2021
 • Aktualne instrukcje sanitarne w okresie pandemii COVID-19
 • Regulaminy, protokoły, decyzje i zarządzenia związane z rekrutacją do przedszkoli
 • Uchwały Rady Pedagogicznej związane ze zmianami w Statucie
 • Zestaw obowiązującej dokumentacji pracowniczej.

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

Podsumowanie I i rozpoczęcie II Półrocza w przedszkolu

Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w okresie pandemii COVID-19, sprawy pracownicze, rekrutacja do przedszkoli

Zakończenie I półrocza oraz zakończenie roku kalendarzowego, jak i początek nowego, to moment przygotowania obszernej dokumentacji w przedszkolu.

Wobec stale zmieniających się przepisów, na które nakładają się wytyczne przeciw COVID-19, dyrektorzy przedszkoli zmuszeni są do bieżącego śledzenia, aktualizowania i przeformułowania na nowo sprawozdań, wniosków i zarządzeń oraz nadążania za najnowszymi obowiązkami i procedurami działania.

Wśród najbardziej absorbujących aktualnie tematów, poza wytycznymi sanitarnymi dla przedszkoli związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19, znajduje się sprawozdawczość w zakresie zakończenia I półrocza 2020/2021 oraz zbliżająca się rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online STYCZEŃ 2021. PODSUMOWANIE I i ROZPOCZĘCIE II PÓŁROCZA W PRZEDSZKOLU. Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w okresie pandemii COVID-19, sprawy pracownicze, rekrutacja do przedszkoli.

Stan prawny na 18 stycznia 2020 r.

Wydanie STYCZEŃ 2021 r. obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora przedszkola
  1. Obowiązki dyrektora przedszkola w styczniu 2021 r.
  2. Obowiązki dyrektora przedszkola w lutym 2021 r.
  3. Obowiązki dyrektora przedszkola w marcu 2021 r.
 2. Nadzór pedagogiczny – podsumowanie I półrocza
  1. Arkusz monitorowania działań w trybie stacjonarnym i trybie zdalnym. Kształcenie u dzieci kompetencji kluczowych
  2. Arkusz pytań do monitorowania realizacji zadań nauczycieli w przedszkolu
  3. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
  4. Raport z ewaluacji wewnętrznej w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
  5. Sprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań w ramach wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
  6. Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
  7. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
  8. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
 3. Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii COVID-19
  1. Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji powierzchni
  2. Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji urządzeń oraz maszyn kuchennych
  3. Instrukcja czyszczenia kuchni
  4. Instrukcja mycia i płukania
  5. Instrukcja zmywania ręcznego
  6. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkola
 4. Rekrutacja do przedszkola
  1. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
  4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  5. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
  6. Regulamin rekrutacji dzieci
  7. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata
  8. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
  9. Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 5. Delegowanie zadań pracownikom
  1. Polecenie pracodawcy/zatrudniającego wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązkowej kwarantanny
  2. Polecenie pracy zdalnej
  3. Wniosek pracownika/innej osoby zatrudnionej o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny
  4. Zarządzenie Dyrektora w sprawie polecenia pracy zdalnej dla pracowników
 6. Umowy i dokumentacja wspomagająca w przedszkolu
  1. Karta dziecka
  2. Umowa dotycząca organizacji i prowadzenia zajęć z rytmiki
  3. Umowa o dostawę posiłków
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka
 7. Statut przedszkola
  1. Projekt zmian w statucie
  2. Uchwała Rady Pedagogicznej inicjująca zmiany w Statucie i treść tych zmian
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu Statutu
  4. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia Statutu
  5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  6. Uchwała Rady Przedszkola w sprawie uchwalenia Statutu
  7. Uchwała Rady Przedszkola w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
  8. Wniosek Rady Rodziców o wprowadzenie zmian do Statutu
  9. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu
 8. Sprawy pracownicze
  1. Angaż dla nauczyciela
  2. Decyzja o przesunięciu urlopu pracownika niepedagogicznego
  3. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej
  4. Indywidualna informacja o nowych wysokościach dodatków
  5. Informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej w związku z ustaniem zatrudnienia
  6. Informacja o braku uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  7. Informacja o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego
  8. Informacja o przyznaniu dodatku wiejskiego
  9. Informacja o przyznaniu odprawy emerytalno-rentowej
  10. Informacja o zmianie przydziału godzin ponadwymiarowych
  11. Informacja w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć
  12. Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy
  13. Odwołanie z urlopu wychowawczego
  14. Oświadczenie nauczyciela o wskazaniu podstawowego miejsca pracy
  15. Oświadczenie pracownika w sprawie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
  16. Plan urlopów wypoczynkowych
  17. Potwierdzenie skorzystania z urlopu na żądanie
  18. Pozew dyrektora w związku z odwołaniem ze stanowiska
  19. Protokół zniszczenia
  20. Przyznanie dodatku funkcyjnego
  21. Przyznanie dodatku motywacyjnego
  22. Przyznanie dodatku za warunki pracy
  23. Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora
  24. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych
  25. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego
  26. Skierowanie pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
  27. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  28. Wezwanie do naprawienia szkody
  29. Wniosek dyrektora o udzielenie urlopu wypoczynkowego
  30. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
  31. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  32. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko wymagające szczególnej opieki
  33. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
  34. Wniosek o udzielenie w terminie późniejszym niewykorzystanej części urlopu
  35. Wniosek o urlop okolicznościowy
  36. Wniosek o zwolnienie od pracy na wyjście w sprawach osobistych
  37. Wniosek o zwrot kosztów w związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego
  38. Wypowiedzenie warunków płacy w zakresie prawa do dodatku funkcyjnego
  39. Wypowiedzenie warunków płacy w zakresie prawa do dodatku motywacyjnego
  40. Zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
  41. Zgoda pracownika na potrącenie nadpłaty z wynagrodzenia
 9. Postępowanie dyscyplinarne
  1. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
  2. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
  3. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne
  4. Odwołanie od decyzji dyrektora o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
  5. Odwołanie od decyzji organu prowadzącego o zawieszeniu dyrektora w pełnieniu obowiązków
  6. Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji
  7. Odwołanie od orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej
  8. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa
  9. Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
  10. Zawiadomienie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
  11. Zażalenie na postanowienie komisji dyscyplinarnej
 10. Przepływ dokumentów między CUW a przedszkolem
  1. Protokół zdawczo-odbiorczy akt osobowych i płacowych z załącznikami
  2. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów finansowo-księgowych
  3. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedszkola
 11. Praktyki studenckie
  1. Charakterystyka i ocena pracy studenta podczas praktyki
  2. Nauczycielskie praktyki zawodowe w czasie epidemii. Przykładowy harmonogram dwutygodniowych praktyk studenckich
  3. Umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych
  4. Zaświadczenie o odbytej praktyce pedagogicznej
  5. Zestawienia przeprowadzonych i obserwowanych zajęć oraz innych czynności wykonanych w czasie praktyki
  6. Zgoda dyrektora na odbycie praktyki pedagogicznej
  7. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS


konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor przedszkola; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI


Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA


Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

I

2021

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

Podsumowanie I i rozpoczęcie II Półrocza w przedszkolu

Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w okresie pandemii COVID-19, sprawy pracownicze, rekrutacja do przedszkoli

11 zestawów | 106 dokumenty

JUŻ GOTOWY!

 • Sprawozdania, wyniki, wnioski i podsumowania nadzoru pedagogicznego w I półroczu 2020/2021
 • Aktualne instrukcje sanitarne w okresie pandemii COVID-19
 • Regulaminy, protokoły, decyzje i zarządzenia związane z rekrutacją do przedszkoli
 • Uchwały Rady Pedagogicznej związane ze zmianami w Statucie
 • Zestaw obowiązującej dokumentacji pracowniczej.

Dokumentacja Dyrektora przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.
Dokumentacja jest udostępniana

 1. na portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety dostępnych w abonamencie
 2. jako cykl 5 pakietów dostarczanych co dwa miesiące drogą mailową
 3. jako publikacja jednorazowa (pojedynczy pakiet) dostarczany drogą mailową

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna